fbpx

Spoločenská zodpovednosť

Všetci v Syntaxe si uvedomujeme dôležitosť vytvárať a podporovať hodnoty, ktoré budú prínosom pre spoločnosť. V rámci “Syntax CSR Programu” (Corporate Social Responsibility) sa zapájame a podporujeme mnohé organizácie a projekty.

Spolupráca so školami

V roku 2019 začala spolupráca so Súkromné Gymnázium Katkin Park. V rámci našej spolupráce bol vytvorený nový predmet Aplikovná Informatika. Cieľom je umožniť študentom získať prehľad o informačných technológiách všeobecne, ale aj zažiť IT technológie v praxi. Kolegovia na pravidelnej báze vyučujú študentov 2. – 4. ročníka a zúčastnujú sa maturít koncom školského roka , keďže sa daný predmet stal maturitným predmetom. Spolupracovali sme, resp. spolupracujeme aj s ďalšími školami ako napríklad Premonštrátske Gymnázium, kde bol vyučovaný predmet Sebamanažment; alebo ZŠ Bernoláková v Košiciach, kde sme sa zapojili do viacerých projektov. Školám umožňujeme vykonanie exkurzie v našej pobočke a študentom absolvovanie povinnej odbornej praxe.

Pomoc Ukrajine

Po vypuknutí vojny na Urajine v roku 2022 si každý z nás uvedomoval dôležitosť pomoci. Naša spoločnosť okrem materiálnej a dobrovoľníckej pomoci na hraniciach alebo v záchytných centrách pre utečencov, rozvinula aj spoluprácu s organizáciou Mareena a Centrum pre matku a dieťa – Radosť. Podporujeme ich vzdelávacie a voľnočasové aktivity, ale tiež pomáhame ak je potrebná pomoc pri sťahovaní, maľovaní alebo pri iných aktivitách.

Boj proti šikane

Šikana – téma, o ktorej je potrebné hovoriť a zvyšovať povedomie. Projekty ako Nedaj sa – Hovor o Tom, za ktorým stoja dvaja absolventi Súkromného konzervátoria, Zádielska 1, alebo projekt (Ne)Bezpečný internet, organizovaný na podnet pani riaditeľky zo ZŠ, Bernolákova16 v Košiciach a obsahovo pripravený a odškolený kolegami, sú toho dôkazom. Projekty boli podporené materiálnym vybavením, ale aj pomocou pri organizácií daných podujatí.

Materiálna a dobrovoľnícka pomoc

Každoročne podporíme množstvo organizácií a projektov najmä v oblasti vzdelávania materiánou pomocou aj dobrovoľníckou pomocou – vybudovanie školskej knižnice, lego učebne, či relaxačnej miestnosti; nákup záťažových diek či ďalších pomôcok pre deti so špeciálnymi potrebami, nákup bežeckých prekážok, školských pomôcok, hereckých kostýmov; zveľaďovanie areálu Botanickej záhrady v Košiciach, pomoc pri organizácií atletických podujatí, pri rôznych rekonštrukciách, sťahovniach nábytkov v organizáciách s ktorými spolupracujeme a mnoho ďalších.